Testy hormonalni plodnosti

Testy fertility mu¾ù se týkají pøedev¹ím ejakulátového výzkumu. Analýza spermatu je dùle¾itým diagnostickým prvkem, který pomáhá hodnotit plodnost u mu¾ù.Semeno je suspenze spermií, která vychází z pøedpokladù a epididymidù ve smìsi prostatických sekrecí, semenných váèkù a tubulobublových ¾láz (tzv. Plazma spermatu. Hlavním úèelem studie je spermie.

Jak by mìl test probíhat?Tato otázka by mìla být provedena v období, kdy po 1 roce pravidelného pohlavního styku bez ochrany (¾ádný dùvod pro pøípadné vy¹etøení partnera nedo¹lo k oplodnìní. Mìlo by se provádìt a po rùzných snímcích v oblasti rozkroku a po o¹etøení testikulárního nádoru.

Pøed testovánímPøed provedením vyhledávání musí být splnìny urèité standardy. Negativnì mù¾e napøíklad ovlivnit úspìch neadekvátnì dlouhé období sexuální abstinence (vzorek by mìl být pøijat do 2-7 dnù od vztahu, nemoci (zejména v souvislosti s vy¹¹í teplotou a zneu¾ívání alkoholu. Zku¹ební vzorek by mìl být zaøazen do vhodného typu.Analýza spermatu poèítá s jeho makroskopickým hodnocením (viskozitou, objemem, pH a mikroskopickým (poèet spermií, jejich vitalita a mobilita. Kromì toho je ukázáno mno¾ství protilátek proti spermiím. Nìkdy jsou navr¾eny dal¹í testy, napø. Bakteriologické a biochemické testy a test na hyposomotické vy¹etøení.

diagnostikaPøi hodnocení neplodnosti mají lidé také jiné typy hormonálních testù. Funguje to mimo jiné hladinu volného a v¹ech testosteronu, hladinu gonadotropních hormonù: FSH, LH, prolaktinu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mohou být mimoøádnì výsledkem autoimunitních reakcí. Jsou to otázky týkající se protilátek proti spermatu v séru a spermie. Tak¾e je tzv nepøímou imunofluorescenèní technikou. Urèuje vznik pou¾ití protilátek se spermatem. Vy¾aduje, aby bylo tak mnoho z nich, ¾e úplnì zastaví plodnost. Pøíèinou poruch neplodnosti jsou také èasto rùzné typy infekcí. Mikrobiologické testy jsou provedeny v plánu vylouèení.