Podnikani na zakladi obecnych zasad

IT programy pro provozování podniku jsou pøíli¹ úkolem efektivní podpory znaèky v knize a rùstu. Vybaveny øadou volitelných modulù, usnadòují správu vèetnì zlep¹ením pøístupu ke konkrétním slu¾bám, pøemý¹lení o nich a identifikaci obtí¾ných a delikátních obchodních míst.

Po zakoupení zákazník obdr¾í standardní univerzální verzi softwaru. Pro øe¹ení optimálního ladìní systému je potøeba pøizpùsobit práci zále¾itostem va¹í spoleènosti.

Implementace funkcí CDN XL v nìkolika fázích. Jejich prùbìh je pøizpùsoben potøebám dané spoleènosti, a proto je dùle¾itým krokem, Analýza pøed implementací, spoèívá v prezentaci témat a potøeb klienta specializovanou implementaèní spoleèností. Koneèné náklady se pøedpokládají také na poslední úrovni. Dal¹í kroky jsou technická instalace s první konfigurací programu, stejnì jako jeho testy a ¹kolení zamìstnancù. Tento stav pøiná¹í pøevá¾nì nové informace, tak¾e bere v úvahu èas potøebný k pou¾ití nových softwarových záplat.

V dal¹ím kroku je projekt zpracován ve výrobní kapacitì s korekcemi, vstupujícími do poèáteèních stavù zbo¾í, dodavatelù, plateb a úètù. Od tohoto okam¾iku zamìstnanci klienta nyní pracují na èerstvém softwaru a obvykle potøebují podporu, proto¾e zmìna v¾dy pøiná¹í s nimi spoustu stresu a potøebu v¹típit nové softwarové struktury døíve, ne¾ se aktivita na nìm stane rutinní funkcí a v¹e se stabilizuje. Rovnì¾ je mo¾né zavést jednoduché opravy spolu s individuálními po¾adavky. Na zaèátek se objevují poslední prvky, které poskytují bezpeènostní pravidla - napø. Omezení pøístupu jednotlivých klientù na segmenty softwaru v projektu omezování podvodù.

Implementace programù CDN XL, na rozdíl od snadné konstrukce, je procesem plného ladìní verze programu na potøeby spoleènosti, a proto je provádìna jako souèást implementaèní smlouvy a pøiná¹í náklady závislé na rozsahu implementace.